De kracht van kleine successen

Nadat is vastgesteld dat zaken moeten worden verbeterd, waar begin je dan? Hoe bepaal je wat er moet gebeuren en hoe organiseer je de implementatie?

De natuurlijke reflex van veel organisaties is om hier een commissie voor te benoemen.  Dit leidt in voorkomende gevallen tot langdurige studies, veel praten, veel beleid, grote plannen, complexe oplossingen en een drastische aanpak.  Helaas roepen deze grote verandering ook veel weerstand op en als gevolg hiervan mislukt 75% van de initiatieven of leidt in ieder geval niet tot het gewenste resultaat.

Wanneer een organisatie er voor kiest om kleine stappen te nemen en het succes hiervan iedere keer bewust te vieren, dan ontstaat een zichzelf versterkende positieve sfeer dat veranderen en verbeteren mogelijk en leuk is.  “Zie je wel dat het kan!”.  Er ontwikkelt zich een veilige omgeving waarin het afbreukrisico wordt beperkt en waarin de bereidheid om voortdurend te vernieuwen wordt versterkt.  Daarmee vergroot zich de kans dat verbeterinitiatieven tot succes leiden in de dagelijkse praktijk.  

Weick en Demming: cyclisch verbeteren met kleine stappen

Deze benadering sluit aan bij het gedachtegoed van professor Karl Weick.  Hij definieert kleine verbeterstappen als een reeks beheersbare mogelijkheden van beperkte omvang die leiden tot een meetbaar resultaat. 

Mogelijkheden tot verbetering dienen zich vaak gaandeweg aan en zijn minder het gevolg van een lineaire aanpak.  Het vraagt om een grote organisatiesensitiviteit om hier bewust gebruik van te maken en de resultaten iedere keer te vieren. Iedere vernieuwing verandert de organisatorische context en creëert de basis voor nieuwe initiatieven. Door telkens de dan ontstane werkelijkheid opnieuw te definiëren als startpositie voor een volgende stap (iteratief proces), zal op de langere termijn een grootschaliger, coherente en stabiele vernieuwing het gevolg zijn. Hierin ligt volgens ons ook de kracht van Deming’s Plan-Do-Check-Act: benut systematisch voortschrijdend inzicht!

Positieve effecten

De kracht van deze benadering is dat werkende weg de vernieuwing vorm en inhoud krijgt en draagvlak houdt in de organisatie.  Het gezamenlijk bepalen en nastreven van de ambitie staat centraal; de strategie hoe deze te operationaliseren krijgt gedurende het realisatieproces een steeds vastere vorm.  

Wij zien als gevolg hiervan de volgende positieve effecten (‘emerging properties’):

  • ‘Kleine’ resultaten vormen een stevige basis om op verder te bouwen;
  • De invloed van ‘remmers-in-vaste-dienst’ wordt beperkt;
  • De kans op nieuwe medestanders wordt vergroot en daarmee nieuwe denkbeelden en verse energie;
  • De houding van de medewerkers richt zich op vernieuwing doordat kleine resultaten ruimte creëren voor het benutten van (andere) vernieuwingen; 
  • Wanneer een kleine stap is gezet en het (deel) probleem is opgelost, wordt het volgende aan te pakken probleem meer zichtbaar;
  • Er ontstaat een organisatorische omgeving, waarbinnen leren en aanpassen (adaptation) gemeengoed zijn.

Samenvattend

Het voortdurend onderkennen en benutten van kleine vernieuwingsmogelijkheden verkleint de kans op grote en dramatische BIGFIX of BIGBANG veranderprocessen (“we gaan het helemaal anders doen!”). Het leidt bovendien tot een positieve en optimistische sfeer, doordat het beginpunt van verandering en vernieuwing altijd samenvalt met het bereiken van een resultaat uit een voorgaande activiteit inclusief de waardering daarvoor (evaluatie). Ga verder waar je bent gebleven en doe wat wenselijk en haalbaar is (pragmatisch optimum). Maar doe het wel gewoon en vier het succes!

Overdenkingen

Blijf scherp.
Houdt een objectieve blik.  
Innoveer uw team.  

Meld u nu aan voor onze Overdenkingen.

Aanmelden