Nieuwsbrieven

Een overtuigende dialoog

dinsdag, 25 april, 2017

Bij het dienstbaar zijn aan medewerkers, collega's, leidinggevenden en klanten is het niet nodig om te proberen hun acties te beheersen en te sturen. 

Het eigen gelijk staat niet centraal, maar de gemeenschappelijke inzet om er achter te komen hoe en wanneer de ander kan worden geholpen, waarbij het gemeenschappelijke belang prevaleert.

Succesvol veranderen

woensdag, 5 april, 2017

Het dillemma

Vaak wordt er bij veranderprocessen voor gekozen om medewerkers erbij te betrekken met behulp van dialoogsessies. Wat heeft de voorkeur:

Het delen van het organisatieprobleem - bijvoorbeeld kosten, bureaucratie, cultuur, ontvreden klanten - en het samen werken aan oplossingen? Of zie je meer in het delen en ter discussie stellen van de door het MT gekozen oplossing, met de vraag "wat ga jij doen om dit tot een succes te maken?"

Wat is kwaliteit?

donderdag, 19 januari, 2017

Een vraag die eenvoudiger te stellen is dan te beantwoorden. ‘Kwaliteit’ refereert aan iets subjectiefs, aan beleving en ervaring. De wetenschap heeft zich ook op de beantwoording van deze vraag gestort. Er bestaat een reeks definities van het begrip kwaliteit, waarvan er hieronder een paar worden geven. Het eenvoudigst is kwaliteit te omschrijven als ‘hoedanigheid’ (ik schrijf dit in mijn kwaliteit van management consultant). Maar denk ook aan:

Spelregels voor (organisatie)dialoog

zondag, 1 januari, 2017
 • Kijk je gesprekspartner aan
 • Luister actief
 • Stel vragen om te begrijpen
 • Formuleer in je eigen woorden wat je hoort
 • Borduur voort op wat anderen hebben gezegd
 • Stel je oordeel uit
 • Vermeid heilige koeien
 • Benoem de moeilijke onderwerpen waarover men van mening verschilt
 • Betrek iedereen in de dialoog
 • Accepteer dat er verschillende beelden van de werkelijkheid bestaan
 • Formuleer en onderzoek de aannames en hypothesen
 • Geen hiërarchie, functies, sterren of strepen
 • Toon begrip

Een haar op je hoofd is niks, maar een haar in je soep...

dinsdag, 6 december, 2016

Het dilemma

Als organisatie wil je rekening houden met de verschillen tussen de organisatieleden en tegelijk betrouwbaar zijn voor je leveranciers en afnemers. Kies je voor een op beheersing gerichte volledig gestandaardiseerde procesinrichting, met dito procedures en controles, of kies je voor het benutten van de drive, skills en creativiteit van de organisatieleden bij het beheersen van het productieproces?

Minder of beter management?

zondag, 13 november, 2016

Het dilemma

De werkelijkheid is oneindig complex. Te complex voor de door velen gehanteerde managementmodellen. Het beperken van de varieteit in een model van de werkelijkheid leidt mogelijk tot meer overzicht, maar niet tot meer beheersing. Als die modellen ons niet meer beheersing geven, waarom blijven we deze dan toch zo fanatiek gebruiken?

Stilgezwegen aannames

dinsdag, 18 oktober, 2016

Het dilemma

Beperkt u de effecten van de interne dynamiek door als management strikt de hand te houden aan de regels en procedures en strak te sturen op het voorkomen van fouten in het proces? Of voorkomt u fouten– en herstelt u gemaakte fouten snel – door als management het gebruik van de collectieve intelligentie te bevorderen?

Regelzucht

woensdag, 28 september, 2016

Het regeldilemma

Regels beperken gedrag en bieden anderzijds een gelegitimeerde ruimte om te handelen. Zie daar een dilemma. Hoever ga je met het 'regelen' van gedrag in je organisatie? Wat en vooral hoeveel bepaal je vooraf en van bovenaf (beperkend) en welke (regel)ruimte laat je de mensen in en rond de organisatie.

Juni 2016: Maand van de Samenwerking

woensdag, 1 juni, 2016

Samenwerken is bij uitstek een competentie voor hele teams. De eerste waarneming van een individu dat alleen met zichzelf samenwerkt moet nog plaatsvinden.

Doel

Teams bestaan als gevolg van de behoefte of noodzaak om een zeker doel te realiseren. De klus is te uitdagend, omvangrijk, complex om het alleen te doen. Soms kom je gewoon handen tekort of moet je tussentijds rust nemen. Daarnaast is het in gevallen gewoon leuker om het samen te doen.

Mei 2016 Maand van de Organisatiesensitiviteit: de resultaten

dinsdag, 31 mei, 2016

Huiselijk omschreven komt deze competentie erop neer, dat teams onderzoeken en weten hoe in en rond hun teams de hazen lopen en daar naar handelen. 

De scores van de ingevulde teamtests lopen sterk uiteen. En wel zodanig, dat één team meer niveaus van organisatiesensitiviteit kan vertonen. U neemt binnen teams verschillende blijken van organisatiesensitiviteit waar. Dit lijkt het gevolg van de dynamiek waarmee teams worden geconfronteerd, de aard van de organisatie en het onderwerp dat op tafel ligt. Vanuit welk frame beziet - en bewerkt - een team 'de hazen'?

Mei 2016: Maand van de Organisatiesensitiviteit

zondag, 1 mei, 2016

Phanes omschrijft de teamcompetentie Organisatiesensitiviteit als:

'Het handelen getuigt van het onderkennen van het belang en de effecten van de activiteiten van het team voor de teamleden en anderen in de organisatie'

Een voorwaarde voor teamontwikkeling is dat het team weet wat het teweeg brengt met het eigen handelen binnen het eigen team, bij collega-teams en in de rest van de organisatie. Deze kennis, het expliciete of impliciete bewustzijn, varieert per team. 

April 2016 Maand van de Besluitvaardigheid: de resultaten

zaterdag, 30 april, 2016

Gedurende de maand april 2016 hebben wij de Teamtest voor iedereen ter beschikking gesteld op het onderwerp Besluitvaardigheid.  Deze teamcompetentie wordt door ons gedefinieerd als:

Besluiten worden genomen op basis van gedeelde waarneming en na zorgvuldige afweging van het (collectieve) belang.

De teamtest van april laat wederom - maar nu vanuit het perspectief van besluitvaardigheid - drie soorten teams zien.

Maart 2016 Maand van de Probleemanalyse en oordeelsvorming: de resultaten

woensdag, 30 maart, 2016

We kunnen grosso modo drie groepen teams onderscheiden naar aanleiding van de teamtest Probleemanalyse en Oordeelsvorming. 

Taakgericht

In de eerste groep teams zijn of worden medewerkers vooral gericht op het verrichten van hun eigen werk en uitvoeren van de functiebeschrijving. Taakgericht en van 9-17. Klopt er iets niet, dan meld je dat aan de leidinggevende. De leidinggevende is de centrale figuur. Zonder deze geen samenhang. Werkoverleg wordt ingezet voor 'regeling der teamzaken' en voor mededelingen.

Januari 2016 Maand van de Ambitie: de resultaten

zondag, 31 januari, 2016

Januari 2016 heeft Phanes uitgeroepen tot Maand van de Ambitie.  Daarbij hebben wij het onderdeel Ambitie van de Phanes Teamtest ter beschikking gesteld aan eenieder die deze wilde invullen.  Dit heeft geleid tot een aantal inzendingen die een volgend beeld te zien gaven.  Hierbij tekenden zich twee duidelijke groepen van teams af.

Pagina's